آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

Mon, 24 Jul 2017
 • 00:33:51
  Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.212.85.159AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 57.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.radio110.blogfa....d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%ac
  درخواست:
  • http://gostats.ir/
 • 00:24:22
  Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.242.159.79AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
 • 00:24:05
  Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.242.159.79AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
Sun, 23 Jul 2017
 • 23:26:34
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/top.xml
  درخواست:
  • http://gostats.ir/top.xml?id=10
 • 23:26:29
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/advertising.xml
  درخواست:
  • http://gostats.ir/top.xml
 • 23:26:18
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/advertising.xml
  درخواست:
  • http://gostats.ir/advertising.xml
 • 23:25:57
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930
  درخواست:
  • http://gostats.ir/advertising.xml
 • 23:25:03
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/my_sites.xml
  درخواست:
  • http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930
 • 23:24:59
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/
  درخواست:
  • http://gostats.ir/my_sites.xml
 • 23:24:56
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://gostats.ir/
 • 23:21:12
  United Kingdom
  United Kingdom, 178.79.159.149AS15830
  کاربر:
  Win8.1 (1536x864x24)
  Firefox 54.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
  درخواست:
  • http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
 • 23:21:00
  United Kingdom
  United Kingdom, 178.79.159.149AS15830
  کاربر:
  Win8.1 (1536x864x24)
  Firefox 54.0 (JavaScript: 1.5, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://c5.gostats.ir/last_g...012888&group_by=none&resolve=1
 • 23:06:51
  Europe
  Europe, 66.249.93.21AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.binalood-ind.ir/contact
  درخواست:
  • http://gostats.ir/
 • 23:06:05
  Europe
  Europe, 66.249.93.20AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  Android (360x640x32)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://www.binalood-ind.ir/contact
  درخواست:
  • http://gostats.ir/
 • 23:03:04
  United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • 22:41:26
  Turkey
  Turkey, Istanbul, Istanbul, 95.5.148.195AS47331 TTNet A.S.
  کاربر:
  WinNT (1920x1080x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://gostats.ir/my_sites.xml
  درخواست:
  • http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930
 • 22:32:03
  United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • 22:32:00
  United States
  United States, Utah, Salt Lake City, 155.98.69.137AS17055 University of Utah
  کاربر:
  Linux (1920x1080x24)
  Chrome 58.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817
 • 22:29:38
  Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.242.159.79AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  ارجاع دهنده:
  http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
 • 22:29:26
  Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 151.242.159.79AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  WinNT (1366x768x24)
  Chrome 59.0 (JavaScript: 1.7, Cookie: بله, Java: نه)
  درخواست:
  • http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats