مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 05:15:40 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:15:40

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 9725.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 164.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 123.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 112.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 92.3%
http://gostats.ir/ [2] 92.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 61.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 61.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 51.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 51.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 51.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 51.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml 41.0%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 41.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391643 41.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 41.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 30.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 30.8%
http://gostats.ir/my_sites.xml 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.8%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats