مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:31:45 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:31:46

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 2226.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 89.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 89.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 56.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 44.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 33.7%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 22.4%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 11.2%
http://gostats.ir/advertising.xml 11.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1 11.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 11.2%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 11.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=2 → http://gostats.ir/ 11.2%
not given 11.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.2%
http://gostats.ir/ [2] 11.2%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 11.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 11.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 11.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 11.2%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats