مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 08:40:10 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 08:40:11

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 1422.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 1219.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 711.1%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 57.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 [3] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 11.6%
http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.6%
http://c2.gostats.ir/time.xml?id=593865&date=20180119 11.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200808 11.6%
http://gostats.ir/login.xml 11.6%
http://c2.gostats.ir/depth.xml?id=593865&date=20140109 11.6%
http://c2.gostats.ir/minmax.xml?id=593865&date=20180505 11.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865 11.6%
http://c2.gostats.ir/languages.xml?id=593865&date=201805&list=list&search=36 11.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.6%
http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 11.6%
http://c2.gostats.ir/java.xml?id=593865&date=20180112 11.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865&date=2007 11.6%
http://c2.gostats.ir/ip_addrs.xml?id=593865&date=20180507 11.6%
https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWfsMj?ver=3c1d&q=90&m=6&h=157&w=279&b=%23FFFFFFFF&l=f&o=t&aim=true 11.6%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats