مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 14:28:40 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:28:40

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 7618.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] 184.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 174.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 122.9%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 92.2%
http://gostats.ir/ [2] 82.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 82.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 61.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008 61.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 51.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 51.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 51.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 51.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 51.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 51.2%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 51.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 51.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml 51.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] 41.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 41.0%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats