مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:44:54 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:44:55

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 10722.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] 285.9%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 194.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 194.0%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 173.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 163.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 122.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 102.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 91.9%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 61.3%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 61.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 61.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 61.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 61.3%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 51.0%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200807 51.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 51.0%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1&group_by=sessions 51.0%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 51.0%
http://gostats.ir/ [2] 51.0%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats