مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 03:57:57 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:57:58

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/clicks.xml?id=593865&date=201609 10.1%
http://c2.gostats.ir/period.xml?id=593865&date=20180521 10.1%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=201805 10.1%
http://gostats.ir/minmax.xml?id=739340 10.1%
http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ 10.1%
http://gostats.ir/ip_addrs.xml?id=739340 10.1%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.1%
http://gostats.ir/login.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 10.1%
http://c4.gostats.ir/hits.xml?id=398908 10.1%
http://monster.gostats.ir/paths.xml?id=492801&date=20180917 10.1%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=1069628 → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1069628 → http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1069628 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.1%
http://c5.gostats.ir/dirs.xml?id=1023688 10.1%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [3] 10.1%
http://monster.gostats.ir/cookies.xml?id=492801&date=2010 10.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 [2] → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=303192 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=405680 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=305343 → http://gostats.ir/summary.xml?id=716359 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=335848 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 10.1%
http://c4.gostats.ir/referrers.xml?id=398907 10.1%
http://monster.gostats.ir/browsers.xml?id=492801&date=20180917 10.1%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865&group_by=none 10.1%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=492801&date=2003 10.1%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008 10.1%
 
تبليغ از طريق Gostats