مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 01:40:01 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:40:03

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] 41.0%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=2008 30.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml 30.8%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 30.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 30.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 30.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 30.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=hosts [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 20.5%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496651 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496651 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 20.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 20.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 20.5%
http://gostats.ir/link_to_gostats.xml 20.5%
 
تبليغ از طريق Gostats