مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 10:58:30 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:58:32

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 20.6%
http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 [2] 20.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none 20.6%
http://gostats.ir/my_sites.xml 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 20.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 20.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://gostats.ir/tos.xml 20.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496021 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496021 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 20.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 20.6%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 20.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=472721 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496230 10.3%
 
تبليغ از طريق Gostats