مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:02:32 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:02:33

مسیرتعداد
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2008 30.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 30.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 30.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865 30.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.6%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200807 30.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 30.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007 30.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml 30.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 20.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 20.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 20.4%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 20.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 [2] 20.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 20.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [4] 20.4%
 
تبليغ از طريق Gostats