مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 17:18:27 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 17:18:28

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200808 40.6%
http://gostats.ir/add_site.xml 40.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors 40.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 40.6%
http://gostats.ir 40.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 30.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200805 30.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 30.5%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=2008 30.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007 30.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 30.5%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 20.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 20.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865 20.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 20.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.3%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 20.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 20.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.3%
 
تبليغ از طريق Gostats