مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:01:10 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:01:11

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 20.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 20.5%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 20.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502 [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 20.5%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 20.5%
http://gostats.ir/link_to_gostats.xml 20.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865 20.5%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 20.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 20.5%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 20.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 20.5%
http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 20.5%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none 10.2%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats