مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:04:06 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:04:06

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 20.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 20.4%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 20.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 20.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [4] 20.4%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml 20.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 20.4%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 20.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 [2] 20.4%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 20.4%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080831 20.4%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 20.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 [3] 20.4%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.4%
http://gostats.ir/contact.xml 20.4%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200806 20.4%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 20.4%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 20.4%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [3] 20.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats