مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 07:29:11 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 07:29:12

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 10.8%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml 10.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 10.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 10.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=1012888&resolve=1&group_by=sessions → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.8%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 10.8%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200805 10.8%
http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 10.8%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.8%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats