مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 10:49:57 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:49:58

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [12] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://gostats.ir/login.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.3%
http://gostats.ir/login.xml 10.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496230 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494659 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 10.3%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/lostpasswd.xml [2] → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/lostpasswd.xml [3] → http://gostats.ir/login.xml [2] → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 10.3%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865&resolve=0 10.3%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 [2] 10.3%
 
تبليغ از طريق Gostats