مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 07:28:48 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 07:28:49

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 2923.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 118.9%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions 108.1%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 86.5%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 75.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 54.0%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 32.4%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [2] 32.4%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 21.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 21.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts 21.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20080705 21.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 21.6%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.8%
not given 10.8%
http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://gostats.ir/advertising.xml 10.8%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1 10.8%
http://gostats.ir/feedback.xml 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://gostats.ir/lostpasswd.xml 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 10.8%
http://gostats.ir/login.xml [2] → http://gostats.ir/ 10.8%
http://gostats.ir/ [2] → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/contact.xml → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/info.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 10.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.8%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487829 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 [3] 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865&resolve=0 10.8%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 10.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 10.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=1012888&resolve=1&group_by=sessions → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 10.8%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.8%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 10.8%
http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200805 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.8%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340&date=20080414 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none 10.8%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=500351 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.8%
http://gostats.ir/link_to_gostats.xml 10.8%
http://c2.gostats.ir/minmax.xml?id=593865 10.8%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=2 → http://gostats.ir/ 10.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 10.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 10.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 10.8%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml 10.8%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats