مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:04:09 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:04:10

مسیرتعداد
http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=493205&date=20170701-20170920 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=493205&date=20170701-20170920 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=493205&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200805 10.2%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=494732&date=20170922 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732&date=20170922 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732&date=20170924 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c2.gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/info.xml?id=2 10.2%
http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=386477 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://monster.gostats.ir/upgrade.xml?id=487703 → http://monster.gostats.ir/cities.xml?id=487703&date=20170923 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487703 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [5] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 10.2%
http://gostats.ir/logout.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 10.2%
http://c2.gostats.ir/period.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c2.gostats.ir/browsers.xml?id=593865 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [5] 10.2%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 [3] → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
http://gostats.ir/top.xml?id=5 → http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/advertising.xml [2] → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=495013&counter_id=5 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=495013 → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=1 → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats