مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 20:22:58 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 20:22:59

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=10&id=3558&date=20161024 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=398909&group_by=sessions 10.2%
http://monster.gostats.ir/paths.xml?id=492801 10.2%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=3558/-http-gostats-com&date=20160419 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20180518 10.2%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865&date=20180527 10.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507246 10.2%
http://monster.gostats.ir/time.xml?id=492801&date=201811 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20160808 10.2%
http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/?fbclid=IwAR2oAr6yeDDDWQ-9qlDQ4Tmon0ORvgpEBwlbzgxwjwvd2kKAR5Az3dM0sDk 10.2%
http://gostats.ir/summary.xml?id=747235 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1 10.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 10.2%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/referrers.xml?id=742979 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats