مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 10:48:42 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:48:43

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495960 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=hosts → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 [2] → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://gostats.ir/login.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [12] 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://gostats.ir/login.xml 10.3%
http://c4.gostats.ir/time.xml?page=4&id=364353 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/profile.xml 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 10.3%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007 10.3%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [5] 10.3%
http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=496317&counter_id=2 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=496317 → http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 10.3%
http://c3.gostats.ir/referrers.xml?id=296340&date=20160714 10.3%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205&date=20171116 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205&date=20171117 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=386211 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 10.3%
http://gostats.ir/ [5] 10.3%
 
تبليغ از طريق Gostats