مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:04:16 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:04:17

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/period.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=478203 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=478203 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486924 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=486924 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 [2] 10.2%
http://www.newswise.com/legacy/feed/channels.php?channel=134 10.2%
http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1 10.2%
http://monster.gostats.ir/entries.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/exits.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494732&date=20170921 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 10.2%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 10.2%
http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.2%
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQIlzCUXTA8J:monster.gostats.ir/clicks.xml%3Fpage%3D9%26id%3D3558%26date%3D20170510+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=hu&client=ubuntu 10.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 10.2%
http://gostats.ir/ [3] → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [4] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=27&id=3558&date=20170124 → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/clicks.xml → http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=27&id=3558&date=20170124 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats