مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 02:50:26 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:50:27

مسیرتعداد
http://c4.gostats.ir/goal_list.xml?id=398907 10.2%
http://monster.gostats.ir/browsers.xml?id=492801&date=2004 10.2%
http://c2.gostats.ir/colordepth.xml?id=593865 10.2%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/lostpasswd.xml 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150412 10.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20130114 10.2%
http://c3.gostats.ir/searchphrases.xml?id=296340 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 [2] 10.2%
http://gostats.ir/ip_addrs.xml?id=739340 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=398908&group_by=hosts 10.2%
http://gostats.ir/ip_addrs.xml?id=747236 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&date=20160306 10.2%
http://c2.gostats.ir/clicks.xml?id=593865&date=20180518 10.2%
http://monster.gostats.ir/browsers.xml?id=492801&date=20180917 10.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 10.2%
http://gostats.ir/summary.xml?id=739994 10.2%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=492801 10.2%
http://c3.gostats.ir/ip_addrs.xml?id=296340 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats