مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:00:45 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:00:46

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 [2] 10.2%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487148 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487148 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.2%
http://gostats.ir/ → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1069628 → http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1069628 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=visitors → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&date=20090314 10.2%
http://gostats.ir/tos.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [10] 10.2%
http://gostats.ir/configure_toolbar.xml → http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [13] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [5] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=493205 [3] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=493205 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats