مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 15:04:02 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:04:03

مسیرتعداد
http://gostats.ir/top.xml?id=17 → http://gostats.ir/top.xml?id=12 → http://gostats.ir/top.xml?id=10 → http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=10&id=593865 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=200808 10.2%
http://gostats.ir/privacy.xml → http://gostats.ir/tos.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/affiliate.xml → http://gostats.ir/link_to_gostats.xml → http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=2 → http://gostats.ir/info.xml?id=2 → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/period.xml?id=593865 → http://gostats.ir/top.xml → http://c2.gostats.ir/minmax.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=1 → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://gostats.ir/feedback.xml → http://gostats.ir/webmaster_resources.xml → http://gostats.ir/faq.xml → http://gostats.ir/contact.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=495110 → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=1 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=10&id=3558&date=20170410 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=3558&date=20170410 → http://monster.gostats.ir/clicks.xml?id=3558&date=20170410 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=3558&date=20170410 → http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=10&id=3558&date=20170410 → http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=27&id=3558&date=20170124 10.2%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 [3] → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=472721 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=484993 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 10.2%
http://gostats.ir/ [2] → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494893 [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487703 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/exits.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/browsers.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/os.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/ip_addrs.xml?page=2&id=494732 → http://monster.gostats.ir/ip_addrs.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/cities.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/languages.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/geo.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/java.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/javascript.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/colordepth.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/depth.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/returns.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/minmax.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/visitors.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/hosts.xml?id=494732&date=20170901-20170920 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732&date=20170901-20170920 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=494732&date=20170901-20170920 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732&date=20170901-20170920 → http://monster.gostats.ir/searchengines.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/goal_list.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/clicks.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/exits.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/entries.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=494732&date=20170920 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=494732 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494732 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=3558/-http-gostats-com&date=20160819 10.2%
http://gostats.ir/tos.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats