مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 17:35:03 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 17:35:04

مسیرتعداد
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=1 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801&date=20180916 → http://gostats.ir/tos.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801&date=20180916 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801&group_by=hosts → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801&date=20180916 → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801&date=20180916 10.2%
http://gostats.ir/contact.xml → http://gostats.ir/affiliate.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://gostats.ir/top.xml?id=1 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865amp 10.2%
http://c2.gostats.ir/entries.xml?id=593865&date=20180501 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://c4.gostats.ir/paths.xml?page=5&id=364353 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&resolve=1&group_by=hosts 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20160808 10.2%
http://gostats.ir/browsers.xml?id=739340 10.2%
http://c2.gostats.ir/clicks.xml?id=593865&date=20180605 10.2%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=492801&date=2018 10.2%
http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157&counter_id=3 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=507157 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=507157 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=492801 10.2%
http://c2.gostats.ir/ip_addrs.xml?id=593865 10.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865&date=20180527 10.2%
http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=3558&date=20160311 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats