مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 10:49:08 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:49:10

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 6921.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 3711.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 185.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 165.0%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [3] 123.7%
http://gostats.ir/ [2] 92.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 82.5%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493502 [2] 82.5%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 72.2%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 51.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [4] 41.2%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 41.2%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 41.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 41.2%
http://gostats.ir/signup.xml 30.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] 30.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 30.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 30.9%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 30.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none 20.6%
http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 [2] 20.6%
http://gostats.ir/my_sites.xml 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 20.6%
http://gostats.ir/tos.xml 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [3] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=495556 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=496021 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496021 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495556 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 20.6%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 20.6%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=sessions 20.6%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 20.6%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=472721 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 20.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494659 10.3%
http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=496230 10.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200801 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=593865&resolve=0 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.3%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://gostats.ir/configure_toolbar.xml → http://gostats.ir/support.xml → http://gostats.ir/configure_toolbar.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id= → http://monster.gostats.ir/regions.xml?id= → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=0 → http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://gostats.ir/ 10.3%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 [2] 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 10.3%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/lostpasswd.xml [2] → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/lostpasswd.xml [3] → http://gostats.ir/login.xml [2] → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 10.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 10.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 10.3%
http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ [3] → http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 10.3%
http://c3.gostats.ir/paths.xml?id=374262 10.3%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200808 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494659 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=492801 [2] 10.3%
http://gostats.ir/logout.xml → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171001 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171002 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171004 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171005 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171006 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171009 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171010 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171012 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171013 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171014 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171015 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171016 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171018 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171019 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171020 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171021 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171023 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171024 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171025 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171026 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171029 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171030 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171031 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=201710 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171102 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171103 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171104 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171105 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171106 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171109 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171112 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546&date=20171114 → http://monster.gostats.ir/countries.xml?id=487546 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487546 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] 10.3%
not given 10.3%
http://gostats.ir/pages.xml?id= 10.3%
http://gostats.ir/top.xml 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=398907 [3] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [16] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=481179 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=481179 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [4] 10.3%
not given [7] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.3%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/passwd.xml → http://gostats.ir/profile.xml → http://monster.gostats.ir/dirs.xml?id=494429 [2] 10.3%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [5] 10.3%
http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=496317&counter_id=2 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=496317 → http://gostats.ir/signup.xml [2] → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205&date=20171116 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205&date=20171117 → http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://c3.gostats.ir/referrers.xml?id=296340&date=20160714 10.3%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=386211 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 10.3%
http://gostats.ir/ [5] 10.3%
http://monster.gostats.ir/referrers.xml?id=495556 10.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ 10.3%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 10.3%
http://monster.gostats.ir/hosts.xml?id=485896 → http://c4.gostats.ir/hosts.xml?id=408881 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=485896 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=408881 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [3] 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865 10.3%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=495960 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=hosts → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 [2] → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://gostats.ir/login.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.3%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [12] 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.3%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.3%
http://gostats.ir/login.xml 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [2] → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/profile.xml 10.3%
http://c4.gostats.ir/time.xml?page=4&id=364353 10.3%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions 10.3%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=2007 10.3%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats