مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 22:02:25 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:02:26

مسیرتعداد
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
http://gostats.ir/ → http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1069628 → http://c5.gostats.ir/summary.xml?id=1069628 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487148 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487148 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [15] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=4&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=487581 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=487581 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487581 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=493940&resolve=1&group_by=sessions [4] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=3&id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=493940&resolve=1&group_by=sessions → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [4] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 [3] 10.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493940 [2] 10.2%
not given 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494715 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=494715 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] 10.2%
http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ → http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=none → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865&group_by=hosts → http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?id=593865 [2] 10.2%
http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491987 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491987 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=470198 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940&resolve=1&group_by=sessions [2] → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493940 10.2%
http://gostats.ir/ [2] → http://gostats.ir/login.xml [2] → http://gostats.ir/ 10.2%
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats