مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل

آخرین بروز رسانی — 21:33:24 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 21:33:25

مسیرتعداد
http://gostats.ir/lostpasswd.xml 10.2%
http://gostats.ir/my_sites.xml 10.2%
http://monster.gostats.ir/cities.xml?id=486824 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20150905 10.2%
http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20180222 10.2%
http://gostats.ir/browsers.xml?id=741463 10.2%
http://monster.gostats.ir/colordepth.xml?id=492801&date=2003 10.2%
http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865 10.2%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=6&id=593865&resolve=1&group_by=sessions 10.2%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=11&id=3558&resolve=1 10.2%
http://monster.gostats.ir/clicks.xml?page=9&id=3558&date=20170510 10.2%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20151225 10.2%
http://clients.joeyvadala.com/proxy/index.php?q=http%3A%2F%2Fgostats.ir%2Finfo.xml%3Fid%3D2 10.2%
http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865&date=20180315 10.2%
http://monster.gostats.ir/time.xml?id=492801&date=201811 10.2%
http://gostats.ir/returns.xml?id=742176 10.2%
http://gostats.ir/top.xml?id=5 10.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 [2] → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=303192 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=405680 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=305343 → http://gostats.ir/summary.xml?id=716359 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=335848 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/login.xml → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 10.2%
 
تبليغ از طريق Gostats